Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Cherry Blossom Subscription LLC Laatst bijgewerkt 08/2020 ALGEMENE VOORWAARDEN Lees de volgende gebruiksvoorwaarden voordat u de Cherry Blossom-abonnementswebsite gebruikt of registreert. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze site. Gebruik deze website niet als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Deze gehele website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk en is eigendom van Cherry Blossom Subscription, LLC. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan Cherry Blossom, LLC. Handelsmerk 2019, Copyright 2019 als Cherry Blossom-abonnement, LLC. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE Met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden en voorwaarden verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de website voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag gedrukte exemplaren afdrukken en delen van deze website elektronisch kopiëren om een ​​bestelling bij ons te plaatsen of producten te kopen of voor uw eigen niet-commerciële, persoonlijke gebruik. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. U gaat er verder mee akkoord dat u geen enkel deel van deze website in welke vorm dan ook zult gebruiken voor commercieel gebruik of winst. DOOR DE GEBRUIKER GEGEVEN MATERIAAL In het geval dat u post of upload naar de website of andere sociale media die beheerd worden door of eigendom zijn van Cherry Blossom Subscription LLC, inclusief maar niet beperkt tot Instagram, Facebook, Snap Chat, Pinterest, Tumblr of Twitter, verleent u toestemming ons een licentie om de inzendingen die u plaatst te gebruiken. Door inhoud te downloaden, weer te geven, uit te voeren, te verzenden of te verspreiden, verleent u ons een licentie om de inzending te gebruiken in verband met de werking van ons bedrijf. U krijgt geen vergoeding voor ons gebruik van inzendingen. Door te posten, garandeert en verklaart u dat u de rechten op de inhoud bezit of anderszins bevoegd bent om de inzending te plaatsen, verspreiden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden.  U stemt ermee in dat we inzendingen mogen gebruiken, reproduceren, distribueren, er afgeleide werken van mogen maken en in het openbaar mogen tonen. Pesterijen in welke kwestie of vorm dan ook op de site, inclusief via e-mail, het uploaden van opmerkingen, chat of door gebruik van obsceen of grof taalgebruik, is ten strengste verboden. Het nabootsen van anderen, inclusief een Cherry Blossom Subscription LLC of een andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers op de website is verboden. U mag geen inhoud uploaden om via de Website of andere sociale mediaplatforms te verspreiden of anderszins te publiceren die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen. , het recht van een partij schenden of anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van of lid te worden van een andere commerciële online dienst of andere organisatie. TOEGANG DOOR MINDERJARIGEN Om een ​​account aan te schaffen of te registreren, moet je 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar of niet de wettelijke leeftijd om een ​​bindend contract te sluiten in uw woonplaats, mag u geen bestelling plaatsen op deze website. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over het gebruik van deze website door personen jonger dan 18 jaar. We stellen u hierbij op de hoogte dat er in de handel beschermingsmaatregelen voor ouderlijk toezicht beschikbaar zijn die u kunnen helpen bij het beperken van de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen, overeenkomstig 47 USC Sectie 230 (d), zoals gewijzigd. REGISTRATIE Als u een account bij ons opent om producten te bestellen, gaat u ermee akkoord om nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie over uzelf te verstrekken en deze te blijven onderhouden en bijwerken om deze accuraat te houden. Dit omvat uw e-mailadres. Als enige van deze informatie die u verstrekt om te gebruiken niet waar, onvolledig of verouderd is, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de website te beëindigen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de privacy en vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd. U stemt ermee in uw gebruik en toegang niet over te dragen aan of door te verkopen aan een derde partij. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw account, inclusief het gebruik van uw account door andere mensen die u al dan niet geautoriseerd hebt om het te gebruiken. Stel ons onmiddellijk op de hoogte van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account. MEDISCHE, VOEDINGS- EN PRODUCTINFORMATIE Alle informatie op deze website is niet bedoeld om een ​​diagnose te stellen of een aandoening te behandelen, aangezien dit moet worden gedaan door een bekwame, ervaren natuurgeneeskundige arts of medische arts. Het is belangrijk om te onthouden dat het lichaam van elk individu specifieke eisen stelt aan voeding en / of gezondheid. Daarom is de informatie die op deze website wordt aangeboden alleen voor historische en algemene informatie en mag deze niet worden opgevat als medisch advies of behandeling voor wie dan ook. Niets op deze website is juridisch advies of medisch advies of behandeling. Het gebruik van kruiden en andere natuurlijke remedies is een natuurlijk recht. Alle materiaal en informatie is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor persoonlijke educatie of informatieve doeleinden. De verklaringen of producten zijn niet bedoeld om een ​​aandoening of ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Alle producten moeten strikt worden gebruikt zoals bedoeld. Controleer alle ingrediënten om mogelijke allergische reacties te voorkomen en raadpleeg een arts voordat u een van onze producten gebruikt. Het gebruik van deze website is niet bedoeld ter vervanging van medische zorg of advies. Raadpleeg uw arts of medische professional over het gebruik van goederen, producten of informatie. ALS U MEDISCHE HULP NODIG HEBT, BEL ONMIDDELLIJK 911 OF UW ARTS. KWESTIES VAN AUTEURSRECHTEN We ondersteunen de bescherming van auteursrechten en volgen de regels van de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA), die verhaalsmogelijkheden biedt aan eigenaren van auteursrechten waarvan wordt aangenomen dat ze worden overtreden. Als u denkt dat enige inhoud op deze website inbreuk maakt op uw auteursrecht, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres met een verzoek om het materiaal te verwijderen. ondersteuning@cherryblossomsubscription.com

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze gebruiksvoorwaarden en voorwaarden blijven van kracht totdat ze worden beëindigd. Ze zijn van toepassing wanneer u de site bezoekt en / of een registratie- of winkelproces voltooit. We kunnen deze Voorwaarden en uw toegang op elk moment en om welke reden dan ook, met of zonder reden, beëindigen na kennisgeving aan u. Bepaalde bepalingen blijven van kracht na de beëindiging zoals wettelijk is toegestaan. GELINKTE BESTEMMINGEN Deze website kan u door middel van advertenties en / of geplaatste inhoud naar websites van derden leiden. We hebben geen controle over eigendommen van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of privacy en andere praktijken. Omleiding vereist geen goedkeuring of goedkeuring door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of kosten die verband houden met sites van derden. Maak u alstublieft bekend met hun praktijken en beleid. GARANTIE AFWIJZING WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF. DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN ALLE MATERIALEN DIE DAARIN ZIJN INGEBOUWD, WORDT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE GARANTIE. U AANVAARDT HET RISICO VAN ALLE SCHADE OF VERLIES VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGEND DOEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GARANTIE EN NIET-INBREUK, GARANTIE EN ALLE GARANTIE, GARANTIE EN ONBREUK DAT KAN VOORTVLOEIEN UIT EEN CURSUS VAN HANDEL, PRESTATIECURSUS OF GEBRUIK VAN HANDEL ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE WET. VRIJWARING U stemt ermee in om Cherry Blossom Subscription a LLC, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, schade en / of kosten van derden (inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van deze website, uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, of uw schending, of schending door een andere gebruiker van uw account, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit. Cherry Blossom Subscription LLC zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid of eis en zal u op uw kosten redelijke hulp bieden bij het verdedigen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID CHERRY BLOSSOM SUBSCRIPTION LLC AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U IS BEPERKT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN ENIGE AARD (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLOREN, ONGEACHT DE TE VERWACHTEN SCHADE ) VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ENIG ANDER MATERIAAL OF DIENSTEN DIE DOOR ONS AAN U WORDEN GELEVERD. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie. ONTHEFFING EN SCHEIDBAARHEID Indien, om welke reden dan ook, een bevoegde rechtbank een bepaling of voorwaarde in deze gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar acht, blijven alle andere voorwaarden onaangetast en volledig van kracht. Geen verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt een verklaring van afstand van enige eerdere, gelijktijdige of volgende schending van dezelfde of enige andere bepalingen hiervan, en geen verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de partij die afstand doet. DIVERSEN Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, ongeacht de keuze van wettelijke bepalingen. U stemt ermee in dat elk geschil dat kan ontstaan ​​tussen u en Cherry Blossom Subscription LLC wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Federal Arbitration Act, de toepasselijke federale wetgeving en de wetten van de staat Californië, zonder gevolg te geven aan enige keuze of tegenstrijdigheid van wettelijke bepalingen of regel (hetzij van de staat Californië of een ander rechtsgebied). GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZULLEN WORDEN OPLOSSING DOOR BINDENDE ARBITRAGE ZOALS HIERONDER VOORZIEN, DOOR AKKOORD TE GAAN MET BINDENDE ARBITRAGE, STELT U HIERBIJ HET RECHT IN OM GESCHILLEN AAN EEN RECHTER VOOR TE BRENGEN, MET INBEGRIP VAN HET RECHT. INDIEN OM ENIGE REDEN EEN CLAIM PROCEDUREERT IN DE RECHTBANK IN PLAATS VAN ARBITRAGE, ZORGEN WE ELK RECHT OP EEN JURYPROCES. WIJ ZIJN HET EVENEENS OVEREEN DAT U OF WIJ EEN PAK KUNNEN AANBRENGEN OM TE GENIETEN VAN INBREUK OF ANDER MISBRUIK VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN. ELKE OORZAAK DIE U MOGELIJK HEBT MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE MOET BINNEN EEN JAAR NADAT DE CLAIM OF DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS VOORKOMEN. OVERDRACHT Deze gebruiksvoorwaarden en alle rechten die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen. We kunnen onze rechten onder deze gebruiksvoorwaarden zonder beperking overdragen.   LLC met betrekking tot de Website en vervangt alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website. ERKENNING DOOR DE SERVICE TE GEBRUIKEN OF TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE, ERKENT U DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT.

Dit is een standaard cookiemelding die u eenvoudig kunt aanpassen of uitschakelen zoals u wilt in de admin. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.

PRIVACYBELEID
Pre-loader
English
English